Kā iegādāties
Ielieciet izvēlētās preces grozā.
Kad visas vēlamās preces ir ieliktas grozā, nospiediet uz groziņa ikonas tīmekļa vietnes augšējā daļā.
Pasūtīšanas lapā lauciņos ievadiet visus pircēja datus.
Izvēlieties preču piegādes veidu.
Izvēlieties preču apmaksas veidu.
Pirms pasūtījuma apstiprināšanas uzmanīgi izlasiet “Pirkšanas noteikumus un nosacījumus”.
Apstipriniet pasūtījumu, nospiežot pogu “Apmaksāt”.

Interneta veikala Gamkalvehome.lt preču pirkšanas noteikumi
1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Šie preču pirkšanas noteikumi (turpmāk tekstā “Noteikumi”), kad Pircējs tos ir apstiprinājis (iepazinies ar Noteikumiem un ieklikšķinājis pie apgalvojuma “Iepazinos ar Gamkalvehome.lt noteikumiem un tiem piekrītu”), ir saistošs juridisks dokuments, kurā ir noteiktas Pircēja un Pārdevēja tiesības un saistības, preču iegādes un apmaksas par tām nosacījumi, preču piegādes un atgriešanas kārtība, pušu atbildība un citi ar preču pirkšanu un pārdošanu Gamkalvehome.lt interneta veikalā saistīti noteikumi.

1.2. Pārdevējs patur tiesības mainīt, labot vai papildināt Noteikumus. Pircējam, katru reizi pievienojoties lapai, Noteikumi būs jāapstiprina no jauna.

1.3. Interneta veikalā Gamkalvehome.lt tirdzniecība tiek veikta, tikai pamatojoties uz sadaļā “Piegāde” noteiktajiem nosacījumiem.

1.4. Iepirkties veikalā ir tiesības visām rīcībspējīgām fiziskajām un juridiskajām personām.

2. Personas datu aizsardzība
2.1. Gamkalvehome.lt ir tiesības vākt personas datus, kurus Pircējs ir sniedzis Gamkalvehome.lt, un izpaust tos trešajām personām, ja tas ir nepieciešams pasūtījuma izpildei. Pircēja dati var tikt izmantoti informācijai, tikai iepriekš saņemot Pircēja piekrišanu (iepazīstoties ar Noteikumiem un ieklikšķinot pie apgalvojuma “Izlasīju un piekrītu Noteikumiem un nosacījumiem”). Pircējam ir tiesības jebkurā brīdī aizliegt tā personas datu vākšanu un apstrādi, izņemot gadījumus, kad tas ir nepieciešams prasību, kas izriet no pirkšanas–pārdošanas līguma, izpildei vai pasūtījuma izpildei. Pārdevējs apņemas sargāt datus par interneta veikala Gamkalvehome.lt pircēju no trešajām personām.

3. Pirkšanas–pārdošanas līguma stāšanās spēkā
3.1. Tiek uzskatīts, ka līgums starp Pircēju un Pārdevēju ir noslēgts no brīža, kad Pircējs ir izveidojis preču grozu un par to samaksājis.

4. Pircēja tiesības
4.1. Pircējam ir tiesības pirkt preces Gamkalvehome.lt interneta veikalā šajos Noteikumos noteiktajā kārtībā.

4.2. Pircējam ir tiesības atteikties no preču pirkšanas–pārdošanas līguma, kas noslēgts ar Gamkalvehome.lt interneta veikalu, paziņojot par to Pārdevējam rakstveidā (pa elektronisko pastu, norādot, kuru preci tas vēlas atgriezt, ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā no preces piegādes dienas (šī prasība netiek piemērota izstrādājumiem, kuri neatbilst kvalitātes prasībām).

4.3. Noteiktās tiesības Pircējs var izmantot tikai gadījumā, ja prece nav bojāta vai pēc būtības nav mainījies tās izskats, kā arī tā nav tikusi izmantota.

5. Pircēja saistības
5.1. Pircējam ir jāpieņem preces šajos Noteikumos noteiktajā kārtībā un jāsamaksā par tām noteiktā summa.

5.2. Ja mainās Pircēja tiešsaistes reģistrācijas formā sniegtie dati, tam tie ir nekavējoties jāatjauno.

5.3. Pircējs, izmantojot Gamkalvehome.lt interneta veikalu, apņemas ievērot šos Noteikumus, kā arī nepārkāpt Lietuvas Republikas tiesību aktus.

5.4. Ja Pircējs preču piegādes brīdī bez būtiska iemesla atsakās pieņemt preces, Pircējam ir jāsedz preču piegādes un atgriešanas izmaksas.

6. Pārdevēja tiesības
6.1. Ja izveidojas attiecīgi būtiski apstākļi, Pārdevējam ir tiesības uz laiku vai pilnībā pārtraukt interneta veikala darbību, par to iepriekš neziņojot Pircējam.

6.2. Pārdevējam ir tiesības, iepriekš nebrīdinot Pircēju, anulēt tā pasūtījumu, ja Pircējs ir izvēlējies bezskaidras naudas norēķinu veidu, taču nesamaksā par precēm 5 (piecu) darba dienu laikā.

6.3. Gamkalvehome.lt ir tiesības atteikties no pirkšanas–pārdošanas līguma slēgšanas, ja ir beigušies līgumā noteikto preču krājumi.

7. Pārdevēja saistības
7.1. Saskaņā ar šajos Noteikumos izklāstītajiem un interneta veikalā spēkā esošajiem nosacījumiem Pārdevējs apņemas radīt Pircējam iespēju, lai tas varētu izmantot interneta veikala Gamkalvehome.lt sniegtos pakalpojumus.

7.2. Pārdevējs apņemas piegādāt Pircēja pasūtītās preces uz tā norādīto adresi un saskaņā ar šo Noteikumu nosacījumiem.

7.3. Ja Pārdevējs būtisku iemeslu dēļ nevar piegādāt Pircējam pasūtītās preces, tas apņemas atmaksāt Pircējam samaksāto naudu 3 (trīs) darba dienu laikā, ja tika veikta priekšapmaksa.

7.4. Pārdevējs apņemas cienīt Pircēja privātuma tiesības un tā personisko informāciju, kas noradīta interneta veikala tiešsaistes reģistrācijas formā, izņemot Lietuvas Republikas likumos noteiktajos gadījumos.

8. Preču cenas un apmaksas kārtība
8.1. Preču cenas interneta veikalā un izveidotajā pasūtījumā tiek norādītas eiro ar PVN. Gamkalvehome.lt patur tiesības mainīt preču cenas.

8.2. Apmaksa ar bankas pārskaitījumu – tā ir priekšapmaksa, kad Pircējs izdrukā pasūtījumu un dodas uz tuvāko bankas filiāli, vai vienkārši izmanto elektroniskos banku pakalpojumus un pārskaita naudu uz vienu no Gamkalvehome.lt banku kontiem.

9. Preču piegāde
9.1. Pārdevējs apņemas piegādāt preces Pircējam, ņemot vērā preču aprakstos noteiktos termiņus. Tomēr Pircējs piekrīt, ka izņēmuma gadījumos preču piegāde var kavēties force majeure apstākļu dēļ.

9.2. Pircējs, pasūtot preces, apņemas norādīt precīzu preču piegādes vietu.

9.3. Pircējs apņemas pieņemt preces pats. Ja Pircējs pats nevar pieņemt preces, bet preces tika piegādātas uz norādīto adresi un, pamatojoties uz citiem Pircēja sniegtajiem datiem, Pircējam nav tiesību izteikt pretenzijas par preču piegādi citai personai.

9.4. Preču piegādes maksa un sīkāka informācija, kas saistīta ar preču piegādi, ir sniegta interneta veikala sadaļā “Piegāde”.

9.5. Ja Pircējs, pamatojoties uz šiem Noteikumiem, atsakās no pirkšanas-pārdošanas līguma, tam ir jāapmaksā visas tiešās preču atgriešanas Pārdevējam izmaksas. Šo Pārdevēja izmaksu summa tiek atrēķināta no Pircējam par precēm atmaksājamās naudas.

9.6. Ja nav iespēju pasūtītās preces piegādāt vienā sūtījumā, Gamkalvehome.lt ir tiesības piegādāt preces vairākos sūtījumos.

9.7. Visos gadījumos Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības par preču piegādes termiņu kavējumiem, ja preces Pircējam netiek piegādātas laikus vai vispār netiek piegādātas Pircēja vainas vai no Pircēja atkarīgu apstākļu dēļ.

10. Preču kvalitāte un piemērotība ekspluatācijai
10.1. Atgriežot nekvalitatīvu preci, atgriešanas izmaksas sedz Pārdevējs.

10.2. Visas preces, kas tiek pārdotas Gamkalvehome.lt, ir jaunas (izņemot gadījumus, kad preces pirkuma lauciņā ir norādīts, ka prece ir brāķis, zaudējusi izskatu u.tml.), tās tiek glabātas atbilstošās noliktavas telpās. Prece netiek uzskatīta par nekvalitatīvu, ja uz tās var pamanīt sīkus bojājumus, kas radušies pakošanas vai transportēšanas dēļ.

10.3. Par saņemtajām nekvalitatīvajām precēm nekavējoties informējiet pa e-pastu: info@gamkalvehome.lt

11. Preču atgriešana un maiņa
11.1. Par preču atgriešanu nekavējoties informējiet Pārdevēju pa e-pastu: info@gamkalvehome.lt, vēstules “Subject” ailē norādot savu preču pirkuma PVN faktūrrēķina numuru, kā arī pievienojot piezīmi “Atgrieztās preces”. Vēstulē norādiet preces nosaukumu un īsi aprakstiet preces atgriešanas iemeslu. Kvalitatīvas preces ir jāatgriež identiskā stāvoklī, kādā tās tika saņemtas, — oriģinālajā iepakojumā, nebojātas, neizmantotas un tādas, kas nav zaudējušas savu izskatu.

11.2. Ja tiek atgrieztas nekvalitatīvas preces (piemēram, saplēsts materiāls u.tml.), sūtīšanas izmaksas sedz Pārdevējs.

Ja tiek atgrieztas kvalitatīvas preces, sūtīšanas izmaksas sedz Pircējs. Saņemot atgrieztās preces, Pārdevējs par to informēs atsevišķā e-pasta vēstulē un, kā tas ir noteikts Eiropas Savienības likumos, kas reglamentē e-tirdzniecību, atmaksās Pircējam naudu uz norādīto kontu vai apmainīs preci pret citu.

Ja Pircēja sūtījumam tika piemērota transportēšanas maksa, preču piegādes izmaksas netiks atmaksātas.

11.3. Atgrieztajai precei ir jābūt nebojātā oriģinālajā iepakojumā, Pircējs to nedrīkst būt sabojājis, tā nedrīkst būt zaudējusi savu izskatu (nav bojātas etiķetes, nav noņemtas aizsargplēves u.c. (šis punkts netiek piemērots gadījumā, ja tiek atgriezta nekvalitatīva prece)), identiskā komplektācijā, kādā Pircējs to saņēma, obligāti iesniedzot preces pirkuma apstiprinājumu.

11.4. Pārdevējam ir tiesības nepieņemt Pircēja atgrieztās preces, ja Pircējs nav ievērojis šajā pantā noteikto preču atgriešanas kārtību.

12. Atbildība
12.1. Pircējs ir pilnībā atbildīgs par tiešsaistes reģistrācijas formā sniegto datu pareizību. Ja Pircējs tiešsaistes reģistrācijas formā nesniedz precīzus datus, Pārdevējs nav atbildīgs par sekām, kas tādēļ radušās.

12.2. Pircējs ir atbildīgs par darbībām, kuras tas veic, izmantojot šo interneta veikalu.

12.3. Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības, ja zaudējumi rodas tādēļ, ka Pircējs, neņemot vērā Pārdevēja ieteikumus un savas saistības, nav iepazinies ar šiem Noteikumiem, kaut arī šāda iespēja tam tika nodrošināta.

13. Informācijas apmaiņa
13.1. Visus ziņojumus Pārdevējs nosūta Pircējam uz Pircēja tiešsaistes reģistrācijas formā norādīto elektroniskā pasta adresi.

13.2. Pircējs visus ziņojumus un jautājumus nosūta Pārdevējam, izmantojot informāciju, kas norādīta interneta veikala sadaļā “Kontaktinformācija”.

14. Nobeiguma noteikumi
14.1. Attiecībām, kas izriet no šiem noteikumiem, tiek piemēroti LR likumi.

14.2. Visas nesaskaņas, kas radušās saistībā ar šo noteikumu izpildi, ir jārisina sarunu ceļā. Ja neizdodas vienoties, strīdi ir jārisina LR likumos noteiktajā kārtībā.